სტრატეგიული სწავლების კურსის ლიტერატურა

ომის საფუძვლები და მიმოხილვა/The origins of War and Overview

 1. Quincy Wright – A Study of War
 2. Geoffrey Blainey – The Causes of War
 3. Michael Eliot Howard – The Causes of War, Revised and Enlarged Edition
 4. Azar Gat – War in Human Civilization
 5. Lawrence Freedman –War

სტრატეგიული აზროვნება/Strategic Thought

 1. Carl von Clausewitz – On War
 2. Sun Tzu – The Art of War
 3. Antoine-Henri JominiThe Art of War
 4. Antulio J. Echevarria IIClausewitz and Contemporary War
 5. H. Liddell HartStrategy: The Indirect Approach
 6. John BaylisJames J. WirtzColin S. GrayStrategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies
 7. Peter Paret – Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age
 8. Lawrence Freedman – Strategy: A History
 9. Bernard Brodie – War and Politics
 10. William Murray, McGregor Knox, Alvin Bernstein – The Making of Strategy: Rulers, States, and War
 11. Michael I. Handel – Masters of War: Classical Strategic Thought
 12. Beatrice Heuser – The Strategy Makers: Thoughts on War and Society from Machiavelli to Clausewitz
 13. Martin van Creveld – The Transformation of War
 14. Gérard Chaliand(Editor), Gerald Challard – The Art of War in World History: From Antiquity to the Nuclear Age
 15. Colin S. Gray – Strategy and Politics
 16. Thomas Shelling – Arms and Influence
 17. Raymond Aron – Clausewitz: Philosopher of War

ისტორია/History

 1. M. RobertsO. A. WestadThe History of the World
 2. Michael Eliot HowardWar in European History
 3. Victor Davis Hanson – The Western Way of War: Infantry Battle in Classical Greece
 4. Edward Luttwak – The Grand Strategy of the Byzantine Empire
 5. John KeeganThe Second World War
 6. Michael Oren – Six Days of War: June 1967 and the Making of the Modern Middle East
 7. David B. Ralston – Importing the European Army: The Introduction of European Military Techniques and Institutions in The Extra-European World, 1600-1914
 8. Mark Clodfelter – The Limits of Air Power: The American Bombing of North Vietnam
 9. John Keegan – A History of Warfare

სამხედრო მოქმედება/Combat

 1. Richard Holmes – Acts of War: Behavior of Men in Battle
 2. Jesse Glenn GrayThe Warriors: Reflections on Men in Battle
 3. Lord Moran – The Anatomy of Courage: The Classic WWI Study of the Psychological Effects of War
 4. John Keegan – The Face Of Battle: A Study Of Agincourt, Waterloo And The Somme
 5. Derek Leebaert – To Dare and to Conquer: Special Operations and the Destiny of Nations, from Achilles to Al Qaeda
 6. Dave Grossman – On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society

სამხედრო ტექნოლოგია/Military Technology

 1. Robert L. O’Connell – Of Arms and Men: A History of War, Weapons, and Aggression
 2. Max Boot – War Made New: Technology, Warfare, and the Course of History, 1500 to Today

არარეგულარული საომარი მოქმედებები/Irregular warfare

 1. Ian F.W. Beckett – Modern Insurgencies and Counter-Insurgencies: Guerrillas and Their Opponents Since 1750
 2. Max Boot – Invisible Armies: An Epic History of Guerrilla Warfare from Ancient Times to the Present
 3. Sibylle Scheipers – Unlawful Combatants: A Genealogy of the Irregular Fighter
 4. David Kilcullen – The Accidental Guerrilla: Fighting Small Wars in the Midst of a Big One

ლოჯისტიკა/Logistics

 1. Martin van Creveld – Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton

დაზვერვა/Intelligence

 1. Abram N. ShulskyGary J. Schmitt – Silent Warfare: Understanding the World of Intelligence
 2. Michael Bar-ZoharNissim MishalMossad: The Greatest Missions of the Israeli Secret Service

ომი, პოლიტიკა, დიპლომატია და სახელმწიფო მშენებლობა/War, Politics, Diplomacy and State building

 1. Robert D. Kaplan – The Revenge Of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate
 2. Henry Kissinger – Crisis: The Anatomy of Two Major Foreign Policy Crises 
 3. Henry Kissinger – Diplomacy
 4. Samuel P. HuntingtonThe Clash of Civilizations and the Remaking of World Order
 5. Francis FukuyamaPolitical Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy
 6. Dominique MoïsiThe Geopolitics of Emotion: How Cultures of Fear, Humiliation, and Hope are Reshaping the World
 7. Daron AcemoğluJames A. Robinson – Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty
 8. Ian BremmerThe J Curve: A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall

უსაფრთხოების სწავლება/Security Studies

 1. Paul D.Williams – Security Studies: An Introduction

სამოქალაქო – სამხედრო ურთიერთობები/Civil – Military Relations

 1. Eliot A. Cohen – Supreme Command: Soldiers, Statesmen, and Leadership in Wartime
 2. Barry R. Posen – The Sources of Military Doctrine: France, Britain, and Germany Between the World Wars
 3. Samuel Huntigton – The Soldier and the State

წარსულის გაკვეთილები – კრიტიკული მიდგომები/Lessons learnt – critical approach

 1. Anthony D. McIvor – Rethinking the Principles of War
 2. Eliot A. Cohen – Military Misfortunes: The Anatomy of Failure in War
 3. Jeffrey RecordMaking War, Thinking History: Munich, Vietnam, and Presidential Uses of Force from Korea to Kosovo
 4. Richard E. Neustadt(Author), Ernest R. May (Author) –Thinking in Time: The Uses of History for Decision-Makers
 5. Hew Strachan, Sibylle Scheipers – The Changing Character of War
 6. Martin van Creveld – The Sword and the Olive: A Critical History Of The Israeli Defense Force
 7. Michael D KrauseCody R Phillips – Historical Perspectives of the Operational Art
%d bloggers like this: